Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:18

New American Standard Bible
Acts 26:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to open their eyes so that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in Me.'
NA26 – ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι (5658) ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν (5629) αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις (5772) πίστει τῇ εἰς ἐμέ.
WH – ανοιξαι (5658) οφθαλμους αυτων του επιστρεψαι (5658) απο σκοτους εις φως και της εξουσιας του σατανα επι τον θεον του λαβειν (5629) αυτους αφεσιν αμαρτιων και κληρον εν τοις ηγιασμενοις (5772) πιστει τη εις εμε
PES – ܕ݁ܰܬ݂ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܦ݂ܶܣܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile