Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:19

New American Standard Bible
Acts 26:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For that reason, King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision,
NA26 – Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην (5633) ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ,
WH – οθεν βασιλευ αγριππα ουκ εγενομην (5633) απειθης τη ουρανιω οπτασια
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܒ݁ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܚܶܙܘܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile