Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:29

New American Standard Bible
Acts 26:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Paul {said,} "I would wish to God that even in a short or long {time} not only you, but also all who hear me this day would become such as I myself am, except for these chains."
NA26 – δὲ Παῦλος, Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς (5723) μου σήμερον γενέσθαι (5635) τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι, (5748) παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.
WH – ο δε παυλος ευξαιμην (5665) αν τω θεω και εν ολιγω και εν μεγαλω ου μονον σε αλλα και παντας τους ακουοντας (5723) μου σημερον γενεσθαι (5635) τοιουτους οποιος και εγω ειμι (5719) παρεκτος των δεσμων τουτων
PES – ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܒ݂ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile