Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:11

New American Standard Bible
Acts 27:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the centurion was more persuaded by the pilot and the captain of the ship than by what was being said by Paul.
NA26 – δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο (5712) τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. (5746)
WH – ο δε εκατονταρχης τω κυβερνητη και τω ναυκληρω μαλλον επειθετο (5712) η τοις υπο παυλου λεγομενοις (5746)
PES – ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܩܽܘܒ݂ܶܪܢܺܛܺܐ ܘܰܠܡܳܪܳܗ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile