Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:24

New American Standard Bible
Acts 27:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'Do not be afraid, Paul; you must stand before Caesar; and behold, God has granted you all those who are sailing with you.'
NA26 – λέγων, (5723) Μὴ φοβοῦ, (5737) Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ (5904) παραστῆναι, (5629) καὶ ἰδοὺ (5628) κεχάρισταί (5766) σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας (5723) μετὰ σοῦ.
WH – λεγων (5723) μη φοβου (5737) παυλε καισαρι σε δει (5719) παραστηναι (5629) και ιδου (5640) κεχαρισται (5766) σοι ο θεος παντας τους πλεοντας (5723) μετα σου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܦ݁ܰܘܠܶܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܩܶܣܰܪ ܘܗܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile