Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:27

New American Standard Bible
Acts 27:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the fourteenth night came, as we were being driven about in the Adriatic Sea, about midnight the sailors {began} to suspect that they were approaching some land.
NA26 – Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο (5633) διαφερομένων (5746) ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν (5707) οἱ ναῦται προσάγειν (5721) τινὰ αὐτοῖς χώραν.
WH – ως δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο (5633) διαφερομενων (5746) ημων εν τω αδρια κατα μεσον της νυκτος υπενοουν (5707) οι ναυται προσαγειν (5721) τινα αυτοις χωραν
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܬ݂ܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܛܥܰܝܢ ܘܶܐܬ݁ܛܰܪܰܦ݂ܢ ܒ݁ܗܰܕ݂ܪܺܝܰܘܣ ܝܰܡܳܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܣܒ݂ܰܪܘ ܡܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile