Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:40

New American Standard Bible
Acts 27:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And casting off the anchors, they left them in the sea while at the same time they were loosening the ropes of the rudders; and hoisting the foresail to the wind, they were heading for the beach.
NA26 – καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες (5631) εἴων (5707) εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες (5631) τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες (5660) τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ (5723) κατεῖχον (5707) εἰς τὸν αἰγιαλόν.
WH – και τας αγκυρας περιελοντες (5631) ειων (5707) εις την θαλασσαν αμα ανεντες (5631) τας ζευκτηριας των πηδαλιων και επαραντες (5660) τον αρτεμωνα τη πνεουση (5723) κατειχον (5707) εις τον αιγιαλον
PES – ܘܰܦ݂ܣܰܩܘ ܐܶܘܩܺܝܢܰܣ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܰܐܪܦ݁ܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܫܪܰܘ ܪܳܟ݂ܒ݁ܶܐ ܕ݁ܣܰܘܟ݁ܳܢܶܐ ܘܰܬ݂ܠܰܘ ܐܰܪܡܶܢܳܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܳܫܒ݁ܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܐܦ݁ܰܝ ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile