Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:13

New American Standard Bible
Acts 28:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From there we sailed around and arrived at Rhegium, and a day later a south wind came up, and on the second day we came to Puteoli.
NA26 – ὅθεν περιελόντες (5631) κατηντήσαμεν (5656) εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου (5637) νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν (5627) εἰς Ποτιόλους,
WH – οθεν περιελοντες (5631) κατηντησαμεν (5656) εις ρηγιον και μετα μιαν ημεραν επιγενομενου (5637) νοτου δευτεραιοι ηλθομεν (5627) εις ποτιολους
PES – ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܢ ܘܡܰܢܰܥܢ ܠܪܺܓ݂ܺܝܳܘܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܘܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܶܬ݂ܰܝܢ ܠܦ݁ܳܘܛܺܝܰܐܠܳܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile