Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:9

New American Standard Bible
Acts 28:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After this happened, the rest of the people on the island who had diseases were coming to him and being cured.
NA26 – τούτου δὲ γενομένου (5637) καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες (5723) ἀσθενείας προσήρχοντο (5711) καὶ ἐθεραπεύοντο, (5712)
WH – τουτου δε γενομενου (5637) [ [και] | και ] οι λοιποι οι εν τη νησω εχοντες (5723) ασθενειας προσηρχοντο (5711) και εθεραπευοντο (5712)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܩܳܪܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile