Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:27

New American Standard Bible
Acts 2:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – FOR YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL TO HADES, NOR WILL YOU ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.
NA26 – ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις (5692) τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις (5692) τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν (5629) διαφθοράν.
WH – οτι ουκ εγκαταλειψεις (5692) την ψυχην μου εις αδην ουδε δωσεις (5692) τον οσιον σου ιδειν (5629) διαφθοραν
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile