Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:29

New American Standard Bible
Acts 2:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Brothers, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day.
NA26 – Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν (5723) εἰπεῖν (5629) μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν (5656) καὶ ἐτάφη (5648) καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν (5748) ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·
WH – ανδρες αδελφοι εξον (5723) ειπειν (5629) μετα παρρησιας προς υμας περι του πατριαρχου δαυιδ οτι και ετελευτησεν (5656) και εταφη (5648) και το μνημα αυτου εστιν (5719) εν ημιν αχρι της ημερας ταυτης
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile