Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:46

New American Standard Bible
Acts 2:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Day by day continuing with one mind in the temple, and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart,
NA26 – καθ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες (5723) ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές (5723) τε κατ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον (5707) τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,
WH – καθ ημεραν τε προσκαρτερουντες (5723) ομοθυμαδον εν τω ιερω κλωντες (5723) τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον (5707) τροφης εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιας
PES – ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܳܨܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܦ݁ܪܺܝܣܬ݁ܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile