Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:25

New American Standard Bible
Acts 4:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who by the Holy Spirit, {through} the mouth of our father David Your servant, said, 'WHY WERE THE NATIONS INSOLENT, AND THE PEOPLES PLOTTING IN VAIN?
NA26 – τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών, (5631) Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν (5656) κενά;
WH – ο του πατρος ημων δια πνευματος αγιου στοματος δαυιδ παιδος σου ειπων (5631) ινα τι εφρυαξαν (5656) εθνη και λαοι εμελετησαν (5656) κενα
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠܬ݁ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܠܡܳܢܳܐ ܪܓ݂ܰܫܘ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܪܢܰܝ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile