Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:15

New American Standard Bible
Acts 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to such an extent that they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and pallets, so that when Peter came by at least his shadow might fall on any of them.
NA26 – ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν (5721) τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι (5721) ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου (5740) Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
WH – ωστε και εις τας πλατειας εκφερειν (5721) τους ασθενεις και τιθεναι (5721) επι κλιναριων και κραβαττων ινα ερχομενου (5740) πετρου καν η σκια [ επισκιασει (5692) | επισκιαση (5661) ] τινι αυτων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܡܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܳܦ݂ܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile