Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:19

New American Standard Bible
Acts 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But during the night an angel of the Lord opened the gates of the prison, and leading them out, he said,
NA26 – ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, (5627)
WH – αγγελος δε κυριου δια νυκτος [ ηνοιξεν (5656) | ανοιξας (5660) ] τας θυρας της φυλακης εξαγαγων (5631) τε αυτους ειπεν (5627)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile