Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:5,10

New American Standard Bible
Acts 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as he heard these words, Ananias collapsed and died; and great fear came over all who heard {about it.}
NA26 – ἀκούων (5723) δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν (5631) ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο (5633) φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. (5723)
WH – ακουων (5723) δε ο ανανιας τους λογους τουτους πεσων (5631) εξεψυξεν (5656) και εγενετο (5633) φοβος μεγας επι παντας τους ακουοντας (5723)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܢܦ݂ܰܠ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܀
Lexical Parser:  
Acts 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately she collapsed at his feet and died; and the young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband.
NA26 – ἔπεσεν (5627) δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες (5631) δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον (5627) αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν (5656) πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
WH – επεσεν (5627) δε παραχρημα προς τους ποδας αυτου και εξεψυξεν (5656) εισελθοντες (5631) δε οι νεανισκοι ευρον (5627) αυτην νεκραν και εξενεγκαντες (5660) εθαψαν (5656) προς τον ανδρα αυτης
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܘܥܰܠܘ ܥܠܰܝܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܶܐܫܟ݁ܚܽܘܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile