Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:42

New American Standard Bible
Acts 7:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But God turned away and delivered them up to serve the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, ' , , O ?
NA26 – ἔστρεψεν (5656) δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν (5656) αὐτοὺς λατρεύειν (5721) τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται (5769) ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ (5656) μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
WH – εστρεψεν (5656) δε ο θεος και παρεδωκεν (5656) αυτους λατρευειν (5721) τη στρατια του ουρανου καθως γεγραπται (5769) εν βιβλω των προφητων μη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε (5656) μοι ετη τεσσερακοντα εν τη ερημω οικος ισραηλ
PES – ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܠܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܠܡܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile