Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:60

New American Standard Bible
Acts 7:60
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then falling on his knees, he cried out with a loud voice, ""Lord, do not hold this sin against them!" Having said this, he fell asleep.
NA26 – θεὶς (5631) δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς (5661) αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν (5631) ἐκοιμήθη. (5681)
WH – θεις (5631) δε τα γονατα εκραξεν (5656) φωνη μεγαλη κυριε μη στησης (5661) αυτοις ταυτην την αμαρτιαν και τουτο ειπων (5631) εκοιμηθη (5681)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܳܡ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܐ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܟ݂ܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile