Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:33

New American Standard Bible
Acts 8:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "IN HUMILIATION HIS JUSTICE WAS TAKEN AWAY; WHO WILL DESCRIBE HIS GENERATION? FOR HIS LIFE IS TAKEN AWAY FROM THE EARTH."
NA26 – Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· (5681) τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; (5695) ὅτι αἴρεται (5743) ἀπὸ τῆς γῆς ζωὴ αὐτοῦ.
WH – εν τη ταπεινωσει [ | [αυτου] ] η κρισις αυτου ηρθη (5681) την γενεαν αυτου τις διηγησεται (5695) οτι αιρεται (5743) απο της γης η ζωη αυτου
PES – ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ ܡܶܢ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܕ݂ܳܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܚܰܝܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile