Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 4:6

New American Standard Bible
Colossians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Your speech {must} always {be} with grace, {as though} seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person.
NA26 – λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, (5772) εἰδέναι (5760) πῶς δεῖ (5904) ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. (5738)
WH – ο λογος υμων παντοτε εν χαριτι αλατι ηρτυμενος (5772) ειδεναι (5760) πως δει (5719) υμας ενι εκαστω αποκρινεσθαι (5738)
PES – ܘܡܶܠܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܡܰܕ݁ܟ݂ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܡܬ݂ܳܒ݂ܽܘ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile