Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:16

New American Standard Bible
Ephesians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner self,
NA26 – ἵνα δῷ (5632) ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι (5683) διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
WH – ινα δω (5632) υμιν κατα το πλουτος της δοξης αυτου δυναμει κραταιωθηναι (5683) δια του πνευματος αυτου εις τον εσω ανθρωπον
PES – ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܪܪܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܪܢܳܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile