Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:9

New American Standard Bible
Ephesians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to enlighten all people as to what the plan of the mystery is which for ages has been hidden in God, who created all things;
NA26 – καὶ φωτίσαι (5658) πάντας τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου (5772) ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, (5660)
WH – και φωτισαι (5658) [ | [παντας] ] τις η οικονομια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου (5772) απο των αιωνων εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι (5660)
PES – ܘܶܐܢܰܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile