Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:17

New American Standard Bible
Ephesians 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind,
NA26 – Τοῦτο οὖν λέγω (5719) καὶ μαρτύρομαι (5736) ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν (5721) καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ (5719) ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,
WH – τουτο ουν λεγω (5719) και μαρτυρομαι (5736) εν κυριω μηκετι υμας περιπατειν (5721) καθως και τα εθνη περιπατει (5719) εν ματαιοτητι του νοος αυτων
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile