Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:17

New American Standard Bible
Ephesians 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So I say this, and affirm in the Lord, that you are to no longer walk just as the Gentiles also walk, in the futility of their minds,
NA26 – Τοῦτο οὖν λέγω (5719) καὶ μαρτύρομαι (5736) ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν (5721) καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ (5719) ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,
WH – τουτο ουν λεγω (5719) και μαρτυρομαι (5736) εν κυριω μηκετι υμας περιπατειν (5721) καθως και τα εθνη περιπατει (5719) εν ματαιοτητι του νοος αυτων
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile