Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:30

New American Standard Bible
Ephesians 4:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
NA26 – καὶ μὴ λυπεῖτε (5720) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ἐσφραγίσθητε (5681) εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.
WH – και μη λυπειτε (5720) το πνευμα το αγιον του θεου εν ω εσφραγισθητε (5681) εις ημεραν απολυτρωσεως
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile