Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:8

New American Standard Bible
Ephesians 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it says, "WHEN HE ASCENDED ON HIGH, HE LED CAPTIVE {THE} CAPTIVES, AND HE GAVE GIFTS TO PEOPLE."
NA26 – διὸ λέγει, (5719) Ἀναβὰς (5631) εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν (5656) αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν (5656) δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
WH – διο λεγει (5719) αναβας (5631) εις υψος ηχμαλωτευσεν (5656) αιχμαλωσιαν [ [και] | ] εδωκεν (5656) δοματα τοις ανθρωποις
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile