Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:17

New American Standard Bible
Ephesians 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord {is.}
NA26 – διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε (5737) ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε (5720) τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου.
WH – δια τουτο μη γινεσθε (5737) αφρονες αλλα συνιετε (5720) τι το θελημα του κυριου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܡܳܢܰܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile