Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:1

New American Standard Bible
Galatians 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You foolish Galatians, who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed {as} crucified?
NA26 – ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, (5656) οἷς κατ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη (5648) ἐσταυρωμένος; (5772)
WH – ω ανοητοι γαλαται τις υμας εβασκανεν (5656) οις κατ οφθαλμους ιησους χριστος προεγραφη (5648) εσταυρωμενος (5772)
PES – ܐܳܘ ܚܰܣܺܝܪܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓ݁ܰܠܰܛܳܝܶܐ ܡܰܢܽܘ ܚܣܰܡ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܨܳܪ ܨܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܠܺܝܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile