Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:23

New American Standard Bible
Galatians 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed.
NA26 – Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν (5629) τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα (5712) συγκλειόμενοι (5746) εἰς τὴν μέλλουσαν (5723) πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. (5683)
WH – προ του δε ελθειν (5629) την πιστιν υπο νομον εφρουρουμεθα (5712) συγκλειομενοι (5746) εις την μελλουσαν (5723) πιστιν αποκαλυφθηναι (5683)
PES – ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܒ݂ܺܝܫܺܝܢܰܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܬ݂ܓ݁ܠܳܝܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile