Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:1

New American Standard Bible
Galatians 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brothers {and sisters,} even if a person is caught in any wrongdoing, you who are spiritual are to restore such a person in a spirit of gentleness; {each one} looking to yourself, so that you are not tempted as well.
NA26 – Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ (5686) ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε (5720) τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν (5723) σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. (5686)
WH – αδελφοι εαν και προλημφθη (5686) ανθρωπος εν τινι παραπτωματι υμεις οι πνευματικοι καταρτιζετε (5720) τον τοιουτον εν πνευματι πραυτητος σκοπων (5723) σεαυτον μη και συ πειρασθης (5686)
PES – ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile