Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:1,8

New American Standard Bible
Hebrews 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Law, since it has {only} a shadow of the good things to come {and} not the form of those things itself, can never, by the same sacrifices which they offer continually every year, make those who approach perfect.
NA26 – Σκιὰν γὰρ ἔχων (5723) νόμος τῶν μελλόντων (5723) ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν (5719) εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται (5736) τοὺς προσερχομένους (5740) τελειῶσαι· (5658)
WH – σκιαν γαρ εχων (5723) ο νομος των μελλοντων (5723) αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγματων κατ ενιαυτον ταις αυταις θυσιαις ας προσφερουσιν (5719) εις το διηνεκες ουδεποτε [ δυνανται (5736) | δυναται (5736) ] τους προσερχομενους (5740) τελειωσαι (5658)
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ ܕ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܕ݁ܢܶܓ݂ܡܪܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After saying above, "SACRIFICES AND OFFERINGS AND WHOLE BURNT OFFERINGS AND {OFFERINGS} FOR SIN YOU HAVE NOT DESIRED, NOR HAVE YOU TAKEN PLEASURE {IN THEM}" (which are offered according to the Law),
NA26 – ἀνώτερον λέγων (5723) ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας (5656) οὐδὲ εὐδόκησας, (5656) αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται, (5743)
WH – ανωτερον λεγων (5723) οτι θυσιας και προσφορας και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ηθελησας (5656) ουδε ευδοκησας (5656) αιτινες κατα νομον προσφερονται (5743)
PES – ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܘܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܘܝܰܩܕ݁ܶܐ ܫܰܠܡܶܐ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܶܐ ܠܳܐ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile