Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:17

New American Standard Bible
Hebrews 10:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS I WILL NO LONGER REMEMBER."
NA26 – καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι (5701) ἔτι.
WH – και των αμαρτιων αυτων και των ανομιων αυτων ου μη μνησθησομαι (5701) ετι
PES – ܘܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile