Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:27,31

New American Standard Bible
Hebrews 10:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but a terrifying expectation of judgment and THE FURY OF A FIRE WHICH WILL CONSUME THE ADVERSARIES.
NA26 – φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν (5721) μέλλοντος (5723) τοὺς ὑπεναντίους.
WH – φοβερα δε τις εκδοχη κρισεως και πυρος ζηλος εσθιειν (5721) μελλοντος (5723) τους υπεναντιους
PES – ܐܶܠܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܚܺܝܠܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 10:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God.
NA26 – φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν (5629) εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος. (5723)
WH – φοβερον το εμπεσειν (5629) εις χειρας θεου ζωντος (5723)
PES – ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile