Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:27

New American Standard Bible
Hebrews 11:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he left Egypt, not fearing the wrath of the king; for he persevered, as though seeing Him who is unseen.
NA26 – Πίστει κατέλιπεν (5627) Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς (5679) τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως, τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν (5723) ἐκαρτέρησεν. (5656)
WH – πιστει κατελιπεν (5627) αιγυπτον μη φοβηθεις (5679) τον θυμον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων (5723) εκαρτερησεν (5656)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܩܳܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܳܐ ܕ݁ܚܶܠ ܡܶܢ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܣܰܝܒ݁ܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile