Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:14

New American Standard Bible
Hebrews 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue peace with all people, and the holiness without which no one will see the Lord.
NA26 – Εἰρήνην διώκετε (5720) μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται (5695) τὸν κύριον,
WH – ειρηνην διωκετε (5720) μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται (5695) τον κυριον
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܶܝܗ ܐ݈ܢܳܫ ܠܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile