Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:15

New American Standard Bible
Hebrews 12:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See to it that no one comes short of the grace of God; that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled;
NA26 – ἐπισκοποῦντες (5723) μή τις ὑστερῶν (5723) ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα (5723) ἐνοχλῇ (5725) καὶ δι αὐτῆς μιανθῶσιν (5686) πολλοί,
WH – επισκοπουντες (5723) μη τις υστερων (5723) απο της χαριτος του θεου μη τις ριζα πικριας ανω φυουσα (5723) ενοχλη (5725) και δι αυτης μιανθωσιν (5686) [ οι | ] πολλοι
PES – ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܪܳܪܶܐ ܢܰܦ݁ܶܩ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile