Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:24

New American Standard Bible
Hebrews 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than {the blood} of Abel.
NA26 – καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι (5723) παρὰ τὸν Ἅβελ.
WH – και διαθηκης νεας μεσιτη ιησου και αιματι ραντισμου κρειττον λαλουντι (5723) παρα τον αβελ
PES – ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile