Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:9

New American Standard Bible
Hebrews 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be misled by varied and strange teachings; for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, through which those who were so occupied were not benefited.
NA26 – διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· (5744) καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι (5745) τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν (5681) οἱ περιπατοῦντες. (5723)
WH – διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη παραφερεσθε (5744) καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι (5745) την καρδιαν ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν (5681) οι περιπατουντες (5723)
PES – ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܡܶܐܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒ݁ܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile