Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:1

New American Standard Bible
Hebrews 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason we must pay much closer attention to what we have heard, so that we do not drift away {from it.}
NA26 – Διὰ τοῦτο δεῖ (5904) περισσοτέρως προσέχειν (5721) ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, (5685) μήποτε παραρυῶμεν. (5632)
WH – δια τουτο δει (5719) περισσοτερως προσεχειν (5721) ημας τοις ακουσθεισιν (5685) μηποτε παραρυωμεν (5652)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile