Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:17

New American Standard Bible
Hebrews 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, He had to be made like His brethren in all things, so that He might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people.
NA26 – ὅθεν ὤφειλεν (5707) κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, (5683) ἵνα ἐλεήμων γένηται (5638) καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι (5745) τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ·
WH – οθεν ωφειλεν (5707) κατα παντα τοις αδελφοις ομοιωθηναι (5683) ινα ελεημων γενηται (5638) και πιστος αρχιερευς τα προς τον θεον εις το ιλασκεσθαι (5745) τας αμαρτιας του λαου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܒ݂ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile