Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:13

New American Standard Bible
Hebrews 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But encourage one another every day, as long as it is {still} called "today," so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin.
NA26 – ἀλλὰ παρακαλεῖτε (5720) ἑαυτοὺς καθ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται, (5743) ἵνα μὴ σκληρυνθῇ (5686) τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας·
WH – αλλα παρακαλειτε (5720) εαυτους καθ εκαστην ημεραν αχρι ου το σημερον καλειται (5743) ινα μη σκληρυνθη (5686) τις εξ υμων απατη της αμαρτιας
PES – ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܫܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile