Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:16

New American Standard Bible
Hebrews 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For who provoked {Him} when they had heard? Indeed, did not all those who came out of Egypt {led} by Moses?
NA26 – τίνες γὰρ ἀκούσαντες (5660) παρεπίκραναν; (5656) ἀλλ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωϋσέως;
WH – τινες γαρ ακουσαντες (5660) παρεπικραναν (5656) αλλ ου παντες οι εξελθοντες (5631) εξ αιγυπτου δια μωυσεως
PES – ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܘܰܐܪܓ݁ܙܽܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile