Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:2

New American Standard Bible
Hebrews 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For indeed we have had good news preached to us, just as they also; but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard.
NA26 – καὶ γάρ ἐσμεν (5748) εὐηγγελισμένοι (5772) καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ οὐκ ὠφέλησεν (5656) λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους (5772) τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. (5660)
WH – και γαρ εσμεν (5719) ευηγγελισμενοι (5772) καθαπερ κακεινοι αλλ ουκ ωφελησεν (5656) ο λογος της ακοης εκεινους μη συγκεκερασμενους (5772) τη πιστει τοις ακουσασιν (5660)
PES – ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܬ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܡܰܙܓ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile