Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:8

New American Standard Bible
Hebrews 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if Joshua had given them rest, He would not have spoken of another day after that.
NA26 – εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, (5656) οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει (5707) μετὰ ταῦτα ἡμέρας.
WH – ει γαρ αυτους ιησους κατεπαυσεν (5656) ουκ αν περι αλλης ελαλει (5707) μετα ταυτα ημερας
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile