Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:7

New American Standard Bible
Hebrews 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the days of His humanity, He offered up both prayers and pleas with loud crying and tears to the One able to save Him from death, and He was heard because of His devout behavior.
NA26 – ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον (5740) σῴζειν (5721) αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας (5660) καὶ εἰσακουσθεὶς (5685) ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,
WH – ος εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου δεησεις τε και ικετηριας προς τον δυναμενον (5740) σωζειν (5721) αυτον εκ θανατου μετα κραυγης ισχυρας και δακρυων προσενεγκας (5660) και εισακουσθεις (5685) απο της ευλαβειας
PES – ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile