Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:7

New American Standard Version
Hebrews 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the One able to save Him from death, and He was heard because of His piety.
NA26 – ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον (5740) σῴζειν (5721) αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας (5660) καὶ εἰσακουσθεὶς (5685) ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,
WH – ος εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου δεησεις τε και ικετηριας προς τον δυναμενον (5740) σωζειν (5721) αυτον εκ θανατου μετα κραυγης ισχυρας και δακρυων προσενεγκας (5660) και εισακουσθεις (5685) απο της ευλαβειας
PES – ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile