Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:2

New American Standard Bible
Hebrews 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a minister in the sanctuary and in the true tabernacle, which the Lord pitched, not man.
NA26 – τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν κύριος, οὐκ ἄνθρωπος.
WH – των αγιων λειτουργος και της σκηνης της αληθινης ην επηξεν (5656) ο κυριος ουκ ανθρωπος
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܒ݂ܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile