Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:5

New American Standard Bible
Hebrews 8:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned {by God} when he was about to erect the tabernacle; for, "SEE," He says, "THAT YOU MAKE all things BY THE PATTERN WHICH WAS SHOWN TO YOU ON THE MOUNTAIN."
NA26 – οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν (5719) τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται (5769) Μωϋσῆς μέλλων (5723) ἐπιτελεῖν (5721) τὴν σκηνήν, Ὅρα (5720) γάρ, φησίν, (5748) ποιήσεις (5692) πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα (5685) σοι ἐν τῷ ὄρει·
WH – οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν (5719) των επουρανιων καθως κεχρηματισται (5769) μωυσης μελλων (5723) επιτελειν (5721) την σκηνην ορα (5720) γαρ φησιν (5719) ποιησεις (5692) παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα (5685) σοι εν τω ορει
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܛܶܠܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile