Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:6

New American Standard Bible
Hebrews 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now He has obtained a more excellent ministry, to the extent that He is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises.
NA26 – νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν (5754) λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν (5748) διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. (5769)
WH – [ νυν | <νυνι> ] δε διαφορωτερας τετυχεν (5754) λειτουργιας οσω και κρειττονος εστιν (5719) διαθηκης μεσιτης ητις επι κρειττοσιν επαγγελιαις νενομοθετηται (5769)
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܒ݁ܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܝ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile