Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:8

New American Standard Bible
Hebrews 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For in finding fault with the people, He says, "BEHOLD, DAYS ARE COMING, SAYS THE LORD, WHEN I WILL BRING ABOUT A NEW COVENANT WITH THE HOUSE OF ISRAEL AND THE HOUSE OF JUDAH,
NA26 – μεμφόμενος (5740) γὰρ αὐτοὺς λέγει, (5719) Ἰδοὺ (5628) ἡμέραι ἔρχονται, (5736) λέγει (5719) κύριος, καὶ συντελέσω (5692) ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
WH – μεμφομενος (5740) γαρ αυτους λεγει (5719) ιδου (5640) ημεραι ερχονται (5736) λεγει (5719) κυριος και συντελεσω (5692) επι τον οικον ισραηλ και επι τον οικον ιουδα διαθηκην καινην
PES – ܪܳܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܓ݂ܡܽܘܪ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile