Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:16,23

New American Standard Bible
Hebrews 9:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For where there is a covenant, there must of necessity be the death of the one who made it.
NA26 – ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι (5745) τοῦ διαθεμένου· (5642)
WH – οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι (5745) του διαθεμενου (5642)
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these things, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
NA26 – Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, (5745) αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
WH – αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι (5745) αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
PES – ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗ݈ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile