Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:22

New American Standard Bible
Hebrews 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And almost all things are cleansed with blood, according to the Law, and without the shedding of blood there is no forgiveness.
NA26 – καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται (5743) κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται (5736) ἄφεσις.
WH – και σχεδον εν αιματι παντα καθαριζεται (5743) κατα τον νομον και χωρις αιματεκχυσιας ου γινεται (5736) αφεσις
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܗ݈ܘ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܽܘܦ݁ܳܥ ܕ݁ܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile